Kombinácia CBD s liekmi

Aj keď sa prostredníctvom prísnych klinických štúdií dokázalo, že CBD je bezpečným doplnkom, vždy existuje pravdepodobnosť negatívnej interakcie s inými liekmi. U niektorých liekov je pravdepodobnosť interakcie väčšia, u iných menšia. V tomto sprievodcovi sa budeme venovať viac ako 25 samostatným triedam liekov a najčastejším interakciám, o ktorých by ste mali pred užitím CBD vedieť. Zameriame sa na to, aké lieky s CBD s najväčšou pravdepodobnosťou interagujú, ako veľmi závažná interakcia môže vzniknúť a ponúkneme vám zopár rád, ako minimalizovať výskyt vedľajších účinkov.

Poznáme tri spôsoby, ako môže CBD interagovať s inými liekmi

  1. Agonistická interakcia (↑↑↑)

K agonistickej interakcii medzi dvoma látkami dochádza, ak majú obe látky na organizmus rovnaký účinok. Obe látky tak spoločne pôsobia na rovnaké receptory alebo vynucujú určitý účinok rovnakým smerom. Príkladom je napríklad kombinácia CBD a liekov znižujúcich krvný tlak, kedy vyvíjajú obe účinné zložky tlak na cievny systém, aby znížili tlak v tepnách. Ak sa obe látky užívajú spoločne, ich účinok môže byť až príliš vysoký, čo môže následne znížiť krvný tlak a vyvolať nežiaduce účinky, ako napríklad závraty alebo mdloby.

  1. Antagonistická interakcia (↓↓↓)

Antagonistická interakcia je opakom agonistickej interakcie. Antagonistická interakcia vzniká, ak majú dve látky navzájom opačné účinky. Jedna môže vplývať na telesnú funkciu pozitívne, zatiaľ čo druhá tento účinok zoslabuje tým, že pôsobí opačným smerom.

Väčšina negatívnych účinkov tejto interakcie vyplýva z absencie účinkov. Ak užívate lieky na liečbu ochorení, CBD môže účinky týchto liekov rušiť a znížiť tak schopnosť účinnosti lieku. Výsledkom môže byť to, že máte pocit, že liečba už nefunguje a vaše ťažkosti sa vracajú. Príkladom toho je interakcia CBD a stimulantov.

CBD znižuje neurologickú činnosť, čo pôsobí v priamej opozícii voči stimulantom, ktoré neurologickú činnosť zvyšujú. Ak užívate stimulanty na liečbu porúch pozornosti, CBD môže tento účinok zrušiť a výsledkom bude silnejšie pociťovanie tejto poruchy.

  1. Metabolické súperenie

Ide o najčastejšiu interakciu, ktorú má CBD s inými liekmi. Každá zložka, ktorú užívate, sa nakoniec metabolizuje v pečeni. Zlúčeniny sa vstrebávajú do krvného riečiska, kde putujú organizmom, aby uplatnili svoje účinky. Nakoniec ich filtruje pečeň a súbor enzýmov zlúčeninu rozkladá na menšie  časti.

Výsledné metabolity nakoniec z organizmu odfiltrujú obličky. V pečeni sú enzýmy, z ktorých každý je navrhnutý tak, aby rozložil určitý typ molekuly. Väčšina liekov vyžaduje, aby sa niektoré z týchto enzýmov úplne rozložili - vrátane CBD.

Ak sa snažia dve alebo viacero zlúčenín o rozpad rovnakých enzýmov, môžu o ne nakoniec súťažiť. To môže spomaliť rýchlosť metabolizmu zlúčenín, čo môže spôsobiť dlhšie trvanie účinkov a hromadenie zlúčenín v tele.

CBD a lieky na krvný tlak

Samotné CBD má účinky na zníženie krvného tlaku, preto môže kombinácia CBD a antihypertenzív na predpis spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku. Ak klesne krvný tlak príliš nízko, nemusí sa vyvinúť dostatočný tlak na pumpovanie krvi proti gravitácii do mozgu. Ak nie sme schopní efektívne tlačiť krv do mozgu, môže sa nám začať točiť hlava alebo sa môžu objaviť závraty či odpadnutie.

CBD a inhibítory ACE

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Stredná

Inhibítory ACE blokujú enzým angiotenzín-konvertázy, aby sa zamedzilo zúženiu tepien. Používajú sa na znižovanie vysokého krvného tlaku.

Je nepravdepodobné, aby CBD priamo interagovalo s ACE inhibítormi, ale môže zvýšiť ich účinky, teda prílišné poklesnutie krvného tlaku, čo môže mať za následok závraty alebo mdloby.

CBD a alfablokátory

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Stredná

Alfablokátory inhibujú adrenergné receptory v tepnách a zabraňujú vysokému krvnému tlaku spôsobeného alfa-adrenergnými receptormi. CBD môže ešte viac znižovať krvný tlak, čo môže spôsobiť hypotenziu (najmä večer alebo keď sa užívateľ cíti uvoľnene). Interakcie sú zriedkavé, ale pri užívaní alfa-blokátorov je potrebné znížiť dávku CBD.

CBD a blokátory receptora pre angiotenzín II

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Ak nefungujú lieky s ACE inhibítormi, možno namiesto nich použiť blokátor receptora pre angiotenzín II. CBD môže účinky týchto liekov zosilniť, pretože je antihypertenzívnym činidlom, ktoré znižuje krvný tlak a môže tak spôsobiť vedľajšie účinky podobné hypotenzii.

CBD a betablokátory

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Betablokátory znižujú srdcovú frekvenciu a silu každej kontrakcie, čo vyvíja menší tlak na tepny a celkovo tak znižuje krvný tlak. CBD nemá schopnosť interagovať priamo s betablokátormi, ale môže súťažiť o metabolizmus v pečeni a môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak kvôli podobnosti účinkov.

CBD a blokátory kalciových kanálov

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Blokátory kalciových kanálov znižujú hladinu vápnika, ktorá vstupuje do svalových buniek srdca, čím znižujú kontraktilnú silu srdcového svalu. Znížením kontraktilnej sily srdca sa znižuje systolický krvný tlak podobným spôsobom ako u liekov betablokátorov. CBD neinteraguje priamo s blokátormi kalciových kanálov, ale môže spôsobiť príliš nízky pokles krvného tlaku. Nie je obvyklé, aby ľudia užívajúci blokátory kalciových kanálov mali negatívne interakcie s CBD.

CBD a centrálne antihypertenzíva

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Ak alfablokátory nefungujú, predpisujú sa centrálne antihypertenzíva. CBD môže s týmito liekmi interagovať kvôli podobnosti účinkov. Vedľajšie účinky užívania týchto dvoch kategórií liekov sú však neobvyklé.

CBD a diuretiká

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Diuretiká znižujú krvný tlak tým, že odbúravajú elektrolyty a tekutiny z cievneho systému. Nie je vôbec pravdepodobné, aby CBD s týmito liekmi priamo interagovali. CBD a diuretiká prinášajú rovnaké výsledky, a to zníženie krvného tlaku. Znamená to teda,  že užívanie týchto dvoch látok môže spôsobiť príliš silný pokles krvného tlaku (následkom môžu byť závraty a mdloby).

CBD a α-blokátory

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Stredná

Keďže tieto lieky majú mnoho negatívnych vedľajších účinkov, v dnešnej dobe sa už takmer ani nepoužívajú. CBD môže interagovať s týmito liekmi tým, že spôsobí príliš nízky krvný tlak. Môže reagovať s metabolizmom týchto liekov, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Negatívne interakcie α-blokátorov a CBD sú častejšie ako u mnohých iných liekov na krvný tlak a je potrebné sa im vyhnúť alebo ich treba používať opatrne

CBD a lieky na riedenie krvi

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: vysoká

Lieky na riedenie krvi blokujú zrážacie faktory alebo fibrinogén, aby zabránili alebo rozložili krvné zrazeniny, ktoré by mohli uviaznuť v tepnách a spôsobiť infarkt alebo mŕtvicu.

CBD priamo neinteraguje s liekmi na riedenie krvi ani nemá podobné účinky. Niektoré lieky na riedenie krvi (Warfarín), majú negatívne interakcie s CBD, čo môže viesť k pomalému metabolizmu Warfarínu. Počas niekoľkých dní alebo týždňov môžu koncentrácie Warfarínu v krvi stúpať, čo vedie k oveľa vyššiemu riziku vedľajších negatívnych účinkov spôsobených samotným liekom a tieto účinky môžu byť život ohrozujúce.

CBD by sa nemalo užívať spolu s akýmkoľvek liekom na riedenie krvi, ak to neodporučí lekár, ktorý ho predpisuje.

CBD a lieky proti bolesti

CBD je samo o sebe silným liekom proti bolesti, ale funguje prostredníctvom úplne iných mechanizmov ako väčšina ostatných liekov proti bolesti. Nie je teda pravdepodobné, že by došlo k priamej interakcii s bežnými liekmi proti bolesti.

CBD však môže narúšať schopnosť pečene metabolizovať lieky proti bolesti, čo by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť vedľajších účinkov liečby - najmä u pravidelne užívaných liekov.

CBD môže mať podobné vedľajšie účinky ako tieto lieky (útlm, dehydratácia, strata chuti do jedla, hnačka a nízky krvný tlak).

CBD by ste mali užívať súčasne s liekmi proti bolesti len po porade s vaším lekárom. Je tiež pravdepodobné, že v kombinácii s liekmi proti bolesti bude potrebné znížiť dávku CBD.

CBD a opioidné analgetiká

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: Mierna

Opioidné lieky proti bolesti aktivujú opioidné receptory bolesti umiestnené v mieche a mozgu. Tieto receptory fungujú ako brána pre signály bolesti idúce z tela do mozgu. Keď sa aktivujú, buď opioidnými lieky, alebo prirodzene sa vyskytujúcimi opioidmi v našom tele (nazývanými endorfíny), brány sa uzatvárajú a znižujú signál bolesti, než sa dostanú do mozgu.

CBD je náhradou opioidných liekov v prípade prevencie závislosti. Ide najmä o prípady pacientov s dlhodobými bolesťami, ktorých liečba trvá aj niekoľko mesiacov až rokov a dlhodobé užívanie opioidných liekov výrazne zvyšuje šancu na závislosť.

Väčšina opiátov s CBD neinteraguje, ale určitá nízka negatívna interakcia sa môže občas vyskytnúť. CBD môže zvýšiť vedľajšie účinky opiátov tým, že súťaží s metabolizmom v pečeni, a môže preto zvýšiť pravdepodobnosť predávkovania. Ak užívate opioidné lieky proti bolesti, mali by ste sa pred užitím CBD porozprávať so svojím lekárom, ktorý vám môže odporučiť upravenú dávku oboch látok, aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov.

Opioidné analgetiká s možnou interakciou s CBD

CBD a NSAID

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

NSAID, teda „nesteroidné protizápalové liečivo“ sú najbežnejšie lieky proti bolesti, ako napríklad Tylenol, Advil, Alevo a Aspirin.

Tieto lieky fungujú tak, že blokujú enzýmy COX-1 alebo COX-2, ktoré sú zodpovedné za tvorbu prozápalových molekúl. Blokovanie tohto enzýmu zastaví zápal spôsobujúci rôzne formy bolesti, napríklad pri zranení, bolestiach hlavy alebo bolesti žalúdka.

Viacero vedeckých štúdií ukázalo, že CBD a NSAID spolupracujú synergicky, teda spoločne zvyšujú výhody znižovania bolesti a zápalu. Mnoho ľudí užíva NSAID lieky a CBD spoločne, je však potrebná opatrnosť. Kvôli synergickému efektu medzi týmito dvoma látkami je potrebné užiť menšiu dávku, aby sa zabránilo vedľajším účinkom.

NSAID lieky a CBD sa metabolizujú prostredníctvom rovnakých pečeňových enzýmov. Boj o získanie pečeňových enzýmov spôsobuje, že obe zlúčeniny zostanú dlhodobo v krvnom riečisku bez metabolizácie, čo môže spôsobiť problémy iba v prípade, že užívate opakované dávky. Vzhľadom k tomu, že sa NSAID zvyčajne používajú iba pravidelne alebo na krátku dobu, je nepravdepodobné, aby množstvo látok z týchto liekov vystúpilo v krvi na toxické hladiny. Denne užívaný aspirín je výnimkou, ale dávka je oveľa nižšia a je nepravdepodobné, že by spôsobovala problémy.

Ak užívate NSAID denne, mali by ste sa pred užitím CBD poradiť so svojím lekárom. Ak sú koncentrácie NSAID príliš vysoké, môže to viesť k vážnemu poškodeniu pečene.

CBD a lieky proti úzkosti

CBD znižuje príznaky úzkosti prostredníctvom regulácie endokanabinoidného systému a neurotransmiterov známych pod pojmom GABA. Lieky na predpis používané na liečbu úzkosti fungujú tiež prostredníctvom mechanizmu GABA.

CBD a lieky na úzkosť majú podobný mechanizmus účinku, preto existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú interagovať. Je bežné, že ľudia tieto dva lieky kombinujú, aby dosiahli nižšie dávky liekov na predpis a zabránili vzniku závislosti na nich.

Tieto látky by sa však mali kombinovať iba po konzultácii s lekárom, ktorý by mal znížiť dávku liekov na úzkosť, aby sa zabránilo riziku vzniku nežiaducich účinkov.

CBD a benzodiazepíny

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: vysoká

Benzodiazepíny zvyšujú schopnosť väzby GABA inhibovať elektrickú aktivitu v mozgu. Sú prevenciou na liečbu záchvatov úzkosti alebo sa predpisujú na odvrátenie záchvatov úzkosti a podporu nespavosti. Tieto lieky sú však vysoko návykové.

Možnosť interakcie CBD s benzodiazepínmi je veľmi vysoká. Interakcia zvyšuje účinky oboch látok, čo ich môže zosilniť. Ľudia, ktorí užívajú benzodiazepíny a CBD, uvádzajú, že sa cíti viac upokojenie a ospalí než obvykle. Niektorí ľudia používajú CBD k tomu, aby si odvykli od benzodiazepínov postupným zvyšovaním dávky CBD a znižovaním dávky benzodiazepínov.

CBD a barbituráty

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: vysoká

Barbituráty majú na organizmus podobný účinok ako CBD aj benzodiazepíny. Keďže kombinácia CBD a barbiturátov vedie k závažným vedľajším účinkom, kombinovať CBD s barbiturátmi nie je dobrý nápad.

CBD a antidepresíva

Keďže prínosy CBD sa v prípade depresií prejavujú až po dlhšej dobe, CBD je pri dlhodobom užívaní výborným antidepresívom. CBD podporuje hormonálnu a neurochemickú rovnováhu a zmierňuje zápal v mozgu, ktorý by mohol prispieť k depresívnym príznakom.

Väčšina antidepresív na predpis funguje prostredníctvom úplne samostatných mechanizmov a je nepravdepodobné, že by priamo interagovala s CBD. Pri kombinácii týchto látok sa skôr môže vyskytnúť konkurencia o metabolizmus pečene.

V prípade, že užívate antidepresíva každý deň, môžu koncentrácie liečiva dosiahnuť toxické úrovne, čo môže viesť k závažným vedľajším účinkom, ako je sérotonínový syndróm.

CBD a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: Stredná

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) sú najbežnejšou kategóriou používaných antidepresív v dnešnej dobe. SSRI zvyšujú koncentrácie sérotonínu na synapsách za účelom zlepšenia nálady. Tieto lieky fungujú tak, že blokujú reabsorpciu sérotonínu, čo umožňuje sérotonínu zostať v synapsiách dlhodobejšie.

Pacienti môžu užívať CBD spolu s antidepresívami, no opatrní musia byť pri dlhodobom spoločnom užívaní. CBD môže spomaliť metabolizmus SSRI a spôsobiť ich hromadenie v krvi. Ak je dávka príliš vysoká, môže to spôsobiť sérotonínový syndróm. Ak plánujete užívať CBD súčasne s SSRI, nezabudnite dodržiavať nižšie dávky, každých pár dní si dajte prestávku a ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, poraďte sa s lekárom.

CBD a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: Mierna až stredná

Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI) sú sekundárne možností liečby depresie, keď nefungujú SSRI. SNRI fungujú rovnakým mechanizmom ako SSRI, až na jednu výnimku, a to, že zvyšujú koncentráciu sérotonínu a súvisiaceho neurotransmiteru noradrenalínu. CBD môže interagovať so SNRI liekmi dvoma hlavnými spôsobmi - súťaží o metabolizmus liečiva v pečeni (primárne s enzýmom CYP3A4) a teoreticky môže negovať niektoré benefity SNRI.

SNRI majú podobne ako SSRI špecifický dávkovací vzorec, aby sa dosiahla konzistentná hladina liečiva v organizme. Dávka sa vypočítava na základe hmotnosti a ak sa do dávkovacej zmesi pridá CBD, môže to zmeniť rýchlosť metabolizmu liečiv. V priebehu času sa môže koncentrácia liečiv zvyšovať, čo môže v konečnom dôsledku viesť k toxicite alebo predávkovaniu.

CBD a tricyklické antidepresíva

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: Stredná

Tricyklické antidepresíva blokujú spätné vychytávania sérotonínu a noradrenalínu, ale tiež interagujú s inými neurotransmitery. Dostali pomenovanie „špinavá droga“, pretože interagujú s receptormi, na ktoré sa nechceme zameriavať. To im dáva veľa ďalších vedľajších účinkov, ktoré iné lieky ako SSRI alebo SNRI nemajú.

CBD a tricyklické antidepresíva možno kombinovať, ale vždy je potrebné najprv sa poradiť s lekárom. V porovnaní s inými antidepresívnymi liekmi existuje pri vyšších dávkach CBD vysoká pravdepodobnosť výskytu závažných nežiaducich účinkov.

CBD a inhibítory monoaminooxidázy  

Typ interakcie: Metabolický konkurent

Závažnosť: Mierna

Inhibítory monoaminooxidázy (MAO) sa používajú na zvýšenie koncentrácie neurotransmiterov v mozgu pre zlepšenie nálady.

CBD priamo neinteraguje s MAO, ale môže súťažiť o metabolizmus v pečeni. Mnoho inhibítorov MAO sa metabolizuje enzýmami CYP2D6, CYP1A2 a CYP2C19, ktoré tiež CBD dokáže ovplyvniť. Preto je pri kombinácii CBD a týchto liekov potrebné užívať nižšie dávky CBD a robiť si pravidelné prestávky.

CBD a sérotonínoví antagonisti a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu

Typ interakcie: Metabolický konkurent (CYP3A4)

Závažnosť: Mierna

Sérotonínoví antagonisti a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SARI) patria do kategórie antidepresív, anxiolytík a liekov proti nespavosti. Tieto lieky blokujú sérotonínový receptor 5-HT2A a blokujú transportéry sérotonínu, čo vedie k zvýšenej aktivite sérotonínu v mozgu.

Tieto lieky sú silne závislé na enzýmoch CYP3A4 v pečeni. Ak sa užívajú spoločne s CBD, koncentrácia tohto lieku sa môže zvyšovať, čo vedie k vyššiemu riziku vzniku vedľajších účinkov liečby a vyššej pravdepodobnosti vzniku závislosti na lieku.

CBD a inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a dopamínu

Typ interakcie: ↓↓ ↓ Znížený účinok (antagonistický)

Závažnosť: Mierna

Inhibítory spätného vychytávania noradrenalín-dopamínu (NDRI) sa používajú na liečbu depresie aj mnohých ďalších zdravotných stavov - vrátane ADHD, narkolepsie a Parkinsonovej choroby. Pôsobia tak, že zvyšujú koncentráciu dopamínu a noradrenalínu v mozgu blokovaním spätných absorpčných kanálov, ktoré pôsobia na ich zničenie.

Je nepravdepodobné, že CBD bude mať s týmito liekmi nejaké významné interakcie, ale pri dôslednom užívaní môže spôsobiť zvýšenie koncentrácie NDRI. CBD môže interferovať s metabolizmom týchto liekov, ktoré vyžadujú enzýmy CYP2B6. CBD o tieto enzýmy súťaží, ale iba presne toľko ako iné enzýmy.

CBD a stimulanty / eugeroika

Typ interakcie: ↓↓↓ Znížený účinok (antagonistický)

Závažnosť: Mierna

Stimulačné lieky sa používajú na liečbu stavov, ako je ADHD, narkolepsia alebo syndróm chronickej únavy. Často sa používajú na zvýšenie pozornosti a sústredenia v práci alebo na univerzite. Pôsobia tak, že zvyšujú sekréciu neurotransmiterov, ako je dopamín a noradrenalín.

Viacerí ľudia užívajú CBD spolu so stimulačnými liekmi ako spôsob, ako vylúčiť niektoré vedľajšie účinky týchto liekov (svalové napätie a úzkosť). Pri kombinácii týchto látok, ktoré majú protichodné účinky, je vždy nutná opatrnosť, pretože stimulanty tlačia nervový systém na vyššiu rýchlosť, zatiaľ čo CBD potláča činnosť nervového systému.

Vážne interakcie sú pri kombinácii stimulantov a CBD nepravdepodobné, ale pri dávkovaní sa odporúča poradiť sa so svojím lekárom a začnite len s veľmi malou dávkou CBD. Dávku môžete postupne zvyšovať pridaním 2 mg CBD do každej zo svojich denných dávok, kým nenájdete správnu rovnováhu pre váš organizmus.

CBD a imunomodulátory

Imunomodulátory sú lieky, ktoré interagujú s imunitným systémom. Niektoré zvyšujú imunitnú aktivitu, iné ju potláčajú. Používajú sa na blokovanie zápalu, pri liečbe alergických reakcií, liečbe autoimunitných porúch alebo stimulácii imunitnej aktivity počas infekcie alebo liečby rakoviny.

CBD silne koreluje s imunitným systémom, ale neinteraguje s väčšinou liekov na imunitný systém. Medzi niekoľko výnimiek patria antihistaminiká a imunosupresíva.

CBD a antihistaminiká

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (antagonistický)

Závažnosť: Stredná

Antihistaminiká sa používajú hlavne na liečbu alergických reakcií. Jedným z hlavných vedľajších účinkov antihistaminík je útlm. Sedatívne a relaxačné vlastnosti CBD môžu ešte viac zosilňovať tento vedľajší účinok antihistaminík.

Ak už trpíte vedľajšími účinkami z užívania antihistaminík, je rozumné CBD neužívať. Aj keď táto látka pravdepodobne nebude mať za následok žiadne závažné interakcie, je pravdepodobné, že ešte zhorší vedľajšie účinky, ktoré už pociťujete.

CBD a imunosupresíva

Typ interakcie: ↓↓↓ Znížený účinok (antagonistický)

Závažnosť: Ťažká

CBD by sa nikdy nemalo užívať spolu s imunosupresívami, pokiaľ to nie je na základe priameho odporúčania vášho lekára.

CBD má vlastnosti stimulujúce imunitu, najmä u ľudí s potlačenou imunitnou funkciou. Užívanie CBD spolu s imunosupresívami môže potlačiť alebo negovať účinky imunosupresív, čo môže spôsobiť neúčinnosť liekov a zhoršenie zdravotného stavu

Keďže imunosupresívne lieky sa používajú na liečbu závažných zdravotných stavov alebo na prevenciu odmietnutia orgánu po jeho transplantácii, môže byť veľmi nebezpečné, ak lieky nefungujú efektívne.

CBD a lieky na cukrovku

Väčšina z liekov na cukrovku priamo s CBD neinteraguje, odporúča sa však začať s nízkou dávkou CBD, aby sa znížilo riziko negatívnych interakcií. CBD má aj regulačné účinky na hladinu cukru v krvi, čo môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak pri užívaní liekov, ako sú metformín alebo inhibítory DPP-4. Ak krvný tlak klesne príliš nízko, môže to viesť k hypoglykémii a mdlobám - čo môže byť nebezpečné.

CBD a inhibítory alfa-glukozidázy

Typ interakcie: Nepredpokladá sa žiadna významná interakcia (možný mierny agonistický účinok)

Závažnosť: Mierna

Inhibítory alfa-glukozidázy sa používajú na blokovanie účinkov enzýmu alfa-glukozidázy a na zníženiu množstva cukru, ktoré sa môže dostať do krvi. Je nepravdepodobné, že by CBD s týmito liekmi výrazne interagovalo. V ojedinelých prípadoch môže hladina cukru v krvi klesnúť príliš nízko.

CBD a biguanidy

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Poznáme iba jeden biguanid, nazývaný Metformín, ktorý blokuje tvorbu glukózy v pečeni, čím znižuje hladinu cukru v krvi a zvyšuje citlivosť (účinnosť) inzulínu v tele.

Medzi CBD a Metformínom existujú dve potenciálne interakcie. Obaja súťažia o rovnaké pečeňové enzýmy (primárne CYP3A4), čo môže viesť k zvýšeniu koncentrácie oboch látok.

Druhá interakcia zahŕňa účinky oboch látok na hladinu cukru v krvi. Metformín aj CBD vedú k celkovému zníženiu hladiny glukózy v krvi, čo môže spôsobiť hypoglykémiu.

CBD a inhibítory DPP-4

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Inhibítory DPP-4 blokujú enzým dipeptidyl peptidázy-4 (DPP-4), čo vedie k zvýšeniu koncentrácie inkretínov, čím sa zvyšuje hladina inzulínu a znižuje hladina glukagónu.

Riziko nežiaducich účinkov vzniká pri použití v kombinácii s inými látkami, ktoré tiež vyžadujú metabolizmus týchto enzýmov, vrátane CBD.

Inhibítory DPP-4 sa používajú na dennej báze, takže je možné, že ak sa použijú v spojení s CBD, koncentrácia liečiva v krvi sa môže zvýšiť na toxické hladiny a spôsobiť nevoľnosť, príznaky podobné chrípke alebo bolestivé kožné reakcie.

Hlavným účinkom inhibítorov DPP-4 je aj znižovanie hladiny glukózy v krvi. To by mohlo zosilniť hypoglykemické účinky CBD a viesť k príznakom spojeným s nízkou hladinou cukru v krvi.

CBD a agonistické lieky GLP-1

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Účinkami agonistických liekov GLP-1 sú zvýšené pocity sýtosti a zvýšené vylučovanie inzulínu. Používajú sa pri chudnutí a kontrole hladiny cukru v krvi. Tieto lieky nemajú silný vplyv na enzýmy CYP450 a je nepravdepodobné, že by mali výraznú interakciu s CBD.

Možnou interakciou môže byť zmena účinku chuti do jedla. CBD aj agonistické lieky GLP-1 znižujú chuť do jedla.

CBD a glinidy

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Glinidy stimulujú beta bunky pankreasu priamo v tých oblastiach, kde sa tvorí inzulín.

Možnosti interakcie medzi CBD a meglitinidmi sú veľmi nízke. Kombinovaný účinok týchto látok na znižovanie hladiny cukru v krvi môže viesť k hypoglykémii (nízkej hladine cukru v krvi).

CBD a SGLT-2 inhibítory

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

SGLT-2 inhibítory blokujú transportér SGLT-2, aby zamedzili opätovnému vstupu cukru do systému - čo vedie k celkovému zníženiu hladiny cukru v krvi. Nie je pravdepodobné, že by CBD s týmito liekmi negatívne interagovalo, no môže vzniknúť výrazný pokles hladiny cukru v krvi, čo môže viesť k hypoglykémii (nízkej hladine cukru v krvi).

CBD a sulfonylurea

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Sulfonylmočovina pôsobí podobne ako glinidy stimuláciou sekrécie inzulínu z pankreasu.

Je nepravdepodobné, že by CBD s týmito liekmi priamo interagovalo, ale je možné, že kombinácia povedie k silnejšiemu vplyvu na kontrolu hladiny cukru v krvi, čo by mohlo spôsobiť jeho príliš nízku hladinu. Hypoglykémia môže spôsobiť závraty, zlú koordináciu, zmeny nálady a mdloby.

CBD a tiazolidíndióny

Typ interakcie: Neznáma interakcie (neodporúča sa)

Závažnosť: Mierna

Tiazolidíndióny zvyšujú dozrievanie tukových buniek a zvyšujú premenu cukru na uložený tuk, čím znižujú systémovú hladinu cukru v krvi. Hlavným vedľajším účinkom týchto liekov je prírastok hmotnosti.

Nie sú známe žiadne interakcie medzi CBD a tiazolidíndiónmi, no môže sa objaviť nadmerný poklesu hladiny cukru v krvi.

CBD interaguje s ukladaním tuku, čo by mohlo negovať účinnosť týchto liekov.

CBD a inzulín

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

Inzulín je prvotnou liečbou pacientov s diabetom typu I (cukrovka s juvenilným nástupom), kedy si pacienti nedokážu vytvárať inzulín sami.

Vedecké štúdie ukázali, že CBD môže ovplyvniť rezistenciu na inzulín a hladinu cukru v krvi, ale nemá schopnosť blokovať účinky inzulínu alebo vyvolávať neprirodzený pokles hladiny cukru v krvi.

CBD & lieky na erektilnú dysfunkciu (ED)

Lieky na erektilnú dysfunkciu podporujú dilatáciu malých krvných ciev, ktoré zásobujú tok krvi do penisu. Tým, že sa tepny u mužov rozšíria, dokážu dosiahnuť erekciu jednoduchšie.

Nie je pravdepodobné, že by CBD s týmito liekmi interagovalo, ale môže interferovať s metabolizmom v podobe súťaže o CYP3A4. To by viedlo k silnejším účinkom CBD aj liekov na erektilnú dysfunkciu, čo môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov týchto liekov (bolesti hlavy, poruchy trávenia, hnačka alebo priapizmus). Užívajte radšej miernejšiu dávku CBD.

CBD a inhibítory 5α-reduktázy

Inhibítory 5α-reduktázy blokujú premenu testosterónu na dihydrotestosterón (DHT) blokovaním enzýmu, ktorý premenu vykonáva. Liečia mužského plešatenie aj BPH. CBD môže interferovať s metabolizmom týchto liekov na enzýmoch CYP3A4. Hoci je pravdepodobnosť negatívnych vedľajších účinkov u tejto kombinácie veľmi vzácna, interakcie môžu zahŕňať zvýšené riziko vedľajších účinkov liekov, ako je zväčšenie pŕs, kožné vyrážky a zníženie libida.

CBD a statíny

Typ interakcie: Metabolický konkurent (CYP3A4)

Závažnosť: Stredná

Statinové lieky znižujú tvorbu cholesterolu v pečeni. Je nepravdepodobné, že CBD bude interagovať so statinovými liekmi priamo, pretože má úplne samostatnú skupinu účinkov, existuje však pravdepodobnosť, že CBD bude interferovať s metabolizmom statínov (väčšina bojuje o enzýmy CYP3A4 v pečeni).

Spoločné užívanie CBD a statínov by mohlo v priebehu času viesť k zvýšeniu sérových koncentrácií liečiva. Pred použitím CBD so statínmi sa vždy porozprávajte so svojím lekárom.

CBD a inhibítory protónovej pumpy

Typ interakcie: Metabolický konkurent (CYP2C19)

Závažnosť: Mierna

Inhibítory protónovej pumpy zmierňujú pálenie záhy, gastroezofageálny reflux a ďalšie stavy súvisiace so žalúdočnou kyselinou. Tieto lieky metabolizujú pečeňové enzýmy CYP2C19, čo je tiež jeden z nástrojov používaných na metabolizáciu CBD, aj keď v menšej miere. To môže byť zdrojom negatívnej interakcie s CBD.

Negatívnou interakciou môže byť aj silnejší vplyv CBD v dôsledku pomalšieho metabolizmu, preto ak užívate inhibítory protónovej pumpy, mali by ste užívať menšiu dávku CBD.

CBD a lieky na astmu

Typ interakcie: ↓↓↓ klamlivý účinok (antagonistický)

Závažnosť: Mierna

Lieky na astmu blokujú imunitnú odpoveď a nútia dýchacie cesty otvoriť sa, aby mohlo do pľúc prúdiť viac vzduchu.

CBD silne interaguje najmä s jedným liekom na astmu známym ako Teofylín. CBD môže urýchliť vylučovanie Teofylínu z tela, čo vedie k zníženej účinnosti.

Ďalšie interakcie môžu nastať s liekmi steroidového typu, ako je Albuterol a Ipratropium bromid. CBD uvoľňuje nervový systém, čo môže pôsobiť proti účinkom týchto liekov, ktoré práve nervový systém aktivujú, aby rozšírili dýchacie cesty a liečili príznaky.

Ktokoľvek s anamnézou astmy by sa mal vyvarovať inhalačných foriem užívania CBD vrátane používania vaporizéra.

CBD a antimikrobiálne lieky

Typ interakcie: Zmiešaná (zvýšený alebo znížený účinok)

Závažnosť: Mierna

Existujú štyri hlavné typy antimikrobiálnych látok - antibakteriálne látky, antimykotiká, antivirotiká a antiparazitiká, pričom každá látka funguje inak, je inak metabolizovaná a vyvoláva rôzne vedľajšie účinky.

Vedecké štúdie naznačujú, že CBD môže zvýšiť účinnosť niektorých antibiotík a môže byť riešením problému rezistencie na antibiotiká.

Niektoré antimikrobiálne látky bojujú o rovnaké enzýmy v pečeni. Antimikrobiálne látky sú rôzne, preto sa poraďte so svojím lekárom o tom, či je CBD bezpečné užívať spolu s liekom na predpis alebo nie.

CBD a alkohol

Typ interakcie: ↑↑↑ Zvýšený účinok (agonistický)

Závažnosť: Mierna

CBD má len veľmi miernu interakciu s alkoholom. Obe látky majú sedatívny a hypotenzný účinok. Ak tieto látky užívame dohromady, môžu sa nežiaduce účinky zvýrazniť. V niektorých prípadoch sa môže jednať o závažnú interakciu (závraty, strata koordinácie, mdloby alebo letargia a malátnosť.

Zhrnutie: Môže mať CBD interakciu s mojimi liekmi?

CBD je veľmi bezpečným doplnkom. Poznáme tri spôsoby, ako môže CBD interagovať s inými liekmi. CBD môže zvýšiť základné alebo vedľajšie účinky iných liekov tým, že má rovnaký účinok. Môže zastaviť účinky lieku alebo látky vyvolávaním opačných účinkov. Alebo môže narušiť metabolizmus určitých liekov v pečeni, čo zvýši koncentrácie lieku v krvi.

Najviac ostražitosti by sme pri užívaní CBD mali venovať benzodiazepínom, barbiturátom, imunosupresívam alebo liekom používaným na zníženie krvného tlaku.

Ak užívate lieky na predpis, je dobré sa o užívaní CBD najprv porozprávať so svojím ošetrujúcim lekárom. Ak používate CBD, začnite najprv s veľmi nízkou dávkou a zvyšujte ju až vtedy, ak zistíte ako váš organizmus reaguje. Ak užívate lieky dlhodobo, odporúčame urobiť si každých niekoľko dní pravidelné prestávky od užívania CBD.