CBD na Slovensku

CBD Slovensko

Aj napriek tomu, že látka s názvom CBD nemá psychotropné účinky, bola doposiaľ na Slovensku považovaná za psychotropnú. Aj napriek mnohým preukázaným liečivým a pozitívnym účinkom a odporúčaniam lekárov bolo CBD na Slovensku zakázanou látkou. Kanabidiol (CBD) bol na Slovensku od roku 2011 v zmysle platnej a účinnej legislatívy (Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) zaradený medzi psychotropné látky.

Novela zákona od 1. Mája 2021 vyčlenila CBD zo zoznamu nebezpečných a psychotropných látok, čím tak otvorila legálny predaj doplnkov výživy s obsahom CBD, ktoré sú v zahraničí legálne už oveľa dlhší čas. Vedecké laboratóriá účinky CBD stále skúmajú, ale doterajšie vedecké štúdie už potvrdili efektívnosť užívania CBD v prípade liečby úzkostí, depresie, ale aj bolestí vedľajších účinkov spojených s liečbou rakoviny (najmä chemoterapie a rádioterapie). CBD dokonca podľa najnovších výskumov zmierňuje príznaky, ktoré sú spôsobené výskytom obojstranného zápalu pľúc, ktoré vyvoláva vírus Covid-19.  

Slovenská vláda na návrh Ministerstva zdravotníctva vyradila 18. marca 2021 CBD zo zoznamu psychotropných a omamných látok, čo znamená, že od 1. mája 2021 ho budú môcť legálne predávať aj slovenské lekárne či online obchody. Legalizáciou CBD sa otvárajú dvere k doplnkom výživy s obsahom CBD ako sú napríklad CBD oleje, CBD tinktúry, CBD masti, CBD tablety,  či pochutiny s obsahom CBD (napríklad gumené medvedíky). Vylúčením CBD zo zoznamu zakázaných psychotropných látok už nebudú musieť byť ľudia užívajúci túto látku na zdravotné účely z pohľadu zákona de facto považovaní za kriminálnikov. Zároveň sa tak budú môcť stať CBD prípravky predmetom vedeckých výskumov, odborného dozoru a príslušnej zákonnej regulácie. Budú sa tak teda môcť zhromažďovať dôležité údaje o úspešnosti liečby súvisiacej s užívaním CBD produktov.

Mnohé vedecké štúdie potvrdili, že CBD dokáže liečiť aj tak závažné ochorenia ako je napríklad Dravetovej syndróm u dojčiat, roztrúsenú sklerózu či epilepsiu.  Národná rada Slovenskej republiky vyradila CBD zo zoznamu psychotropných látok práve aj z týchto dôvodov. CBD tak bude na Slovensku legálne avšak bude mať isté obmedzenia na výrobu.

Slovenská republika bola zároveň krajinou, ktorá donedávna obmedzovala akýkoľvek ďalší výskum CBD s cieľom jeho ďalšieho využívania na liečebné účely. V zahraničí však už dlhodobo prebieha množstvo štúdií preukazujúcich pozitívne a liečivé účinky tejto látky. Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na základe viacerých vedeckých štúdií preukázala, že CBD nevykazuje žiadne účinky spojené s toxicitou alebo so závislosťou. Kanabidiol sa ako psychotropná látka neuvádza ani v dohovoroch OSN, ktorými je Slovenská republika viazaná. Po prijatí tejto novely zákona bude možné CBD prípravky legálne dovážať zo zahraničia a dovozcom nebude hroziť žiadne riziko obvinenia. Produkty obsahujúce látku CBD budú môcť na Slovensku predpisovať akýkoľvek lekári (CBD na predpis).

Mnohí lekári aj napriek zaradeniu CBD medzi psychotropné látky túto látku niektorým pacientom odporúčali aj v minulosti, avšak Slováci boli nútení obchádzať slovenskú legislatívu a CBD produkty objednávať zo zahraničných krajín, kde sa predpisujú legálne. V Európskej únii patrí Slovenská republika k jedným z posledných štátov, ktorý má CBD ešte stále zaradený na zozname zakázaných látok. Ľady sa pohli aj vďaka tomu, že k vyradeniu CBD látky zo zoznamu psychotropných látok vyzval Slovenskú republiku už aj Európsky parlament a Európska lieková agentúra.

Po schválení novely zákona bude na Slovensku:

  • povolená držba aj užívanie CBD,
  • povolené užívanie CBD ako liečiva (na predpis v lekárni),
  • kozmetika bude môcť obsahovať zložky CBD v zmysle platných regulácií pre kozmetiku,
  • CBD ako výživový doplnok bude povolený až vtedy, ak sa schváli na Európskej úrovni.