CBD a liečba autizmu

CBD a autizmus

 

Porucha autistického spektra (ASD) je vývojová porucha, ktorá zahŕňa dysfunkčné sociálne zručnosti a abnormálne kognitívne funkcie. Táto porucha sa zvyčajne diagnostikuje už v ranom detstve, pričom neexistujú žiadne účinné možnosti liečby, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu života ako aj pracovné možnosti chorých.

Ľudia s autizmom majú v porovnaní so zdravými ľuďmi nižšie hladiny koncentrácie hlavných endokanabinoidov (andamidov) v organizmeho, čo naznačuje, že dysfunkčný endokanabinoidný systém priamo súvisí s príznakmi autizmu.

CBD sa javí ako nová a účinná možnosť liečby pre všetkých, ktorí týmto ochorením trpia. V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako možno CBD využiť v prípade autizmu a ako si vybrať čo najúčinnejší CBD olej a ako rodičia využívajú CBD olej a CBD cukríky, aby pomohli deťom trpiacim na tento syndróm.

Aké benefity prináša CBD olej pri autizme?

CBD má mnoho zaručených druhov využitia a pokiaľ ide o autizmus, CBD predstavuje novú možnosť aj ťažko liečiteľných stavov.

Mnoho detí s poruchou autistického spektra má často nedostatočne fungujúcu tvorbu andamidov (jeden z primárnych endokanabinoidov) a zmeny v hladine sérotonínu a dopamínu, t.j. dvoch dôležitých neurotransmiterov v mozgu.

CBD optimalizuje hladiny andamidov v organizme tým, že bráni ich rozpadu a zvyšuje rýchlosť uvoľňovania tejto dôležitej regulačnej molekuly. To predstavuje priame výhody pri riešení autizmu, ktoré mnohí vedci považujú za jednu z jeho hlavných príčin.

CBD zlepšuje pri autizme nasledovné ťažkosti:

- znižuje frekvenciu a závažnosť záchvatov,

- znižuje závažnosť dysfunkčného sociálneho správania u autistických pacientov,

- znižuje príznaky sociálnej úzkosti,

- zmierňuje návykové správanie,

- stabilizuje poruchy nálady.

  1. Záchvaty

Vedecké štúdie dokázali, že CBD extrakty znižujú epileptické záchvaty u 89% pacientov. Jedná sa teda o významný prínos, pretože približne 20-30% osôb trpiacich autizmom prežíva občasné alebo časté záchvaty. Na trh sa dokonca dostal farmaceutický liek na báze zložiek CBD s názvom Epidiolex, ktorý je určený na liečbu záchvatov.

  1. Dysfunkcie sociálneho správania

Typickým znakom autizmu sú problémy so sociálnym správaním. Pacienti často zažívajú sociálnu úzkosť, nie sú schopní efektívne komunikovať a často sú nepozorní voči sociálnym podnetom. Väčšina výskumov v tejto oblasti prebieha prostredníctvom prípadových štúdií zahŕňajúcich správy od lekárov a rodičov, ktorí sa starajú o autistické deti, ktoré užívajú CBD olej. Títo rodičia zaznamenávajú výrazné zlepšenie sociálneho správania počas liečby.

  1. Úzkosť

Úzkosť je problém, ktorý súvisí s centrálnou nervovou sústavou a ovplyvňuje ho najmä hypotalamus, ktorý je hlavným regulátorom reakcie na stres a úzkosť.

CBD funguje takým spôsobom, že zvyšuje citlivosť tejto dôležitej oblasti mozgu, vďaka čomu je náš organizmus oveľa viac vnímavejší voči stresu, a preto dokáže lepšie regulovať svoje reakcie na vzniknuté úzkosti.

Ľudia s autizmom často nedokážu túto oblasť mozgu využívať, a teda efektívne zvládať stres, čím trpia každou zmenou, ktorá sa v ich dennej rutine alebo prostredí vyskytne.

  1. Návykové správanie

Typickou črtou autistických detí je návykové správanie voči činnostiam vyvolávajúcim stimuláciu, akými sú napríklad videohry či televízia. Hlavnou príčinou je porucha uvoľňovania dopamínu. Dopamín je neurotransmiter, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v centre odmien v mozgu. Ide o proces prostredníctvom ktorého sa nášmu organizmu prideľuje určitá dávka molekuly pre dobrý pocit, t.j. oxytocín (prejavuje sa tým, že robíme niečo, čo prospieva nášmu organizmu).

U ľudí s autizmom alebo u ľudí trpiacich ADHD sú hladiny dopamínu nízke, čo spôsobuje, že hľadajú väčšiu stimuláciu, aby dosiahli rovnaké odpovede. To uľahčuje rozvoj závislosti na stimulujúcich činnostiach, akými sú televízia či videohry.

Klinické štúdie preukázali, že CBD zlepšuje návykové správanie prostredníctvom zlepšenia systému odmeňovania dopamínom. To pacientom umožňuje ľahšie nájsť odpoveď na odmenu, bez toho aby museli hľadať nadmernú stimuláciu.

  1. Poruchy nálady

U pacientov s autizmom sa ako častý nález objavujú poruchy nálady. Ide najmä o depresie, úzkosť, bipolárnu poruchu, mániu či psychózu. Mnohé z nich v mozgu reguluje sérotonín. Bolo preukázané, že CBD znižuje hyperaktivitu sérotonínových receptorov a má podobné účinky ako lítium, ktoré je bežným farmaceutickým liekom regulujúcim náladu.

Aké je optimálne dávkovanie CBD pri autizme?

Nájsť vhodnú a účinnú dávku CBD je asi najkomplikovanejšia časť celého procesu. Dôvodom je to, že endokanabinoidný systém je u každého jedinca neuveriteľne rôznorodý, takže je náročné vopred stanoviť, aké množstvo CBD je potrebné na dosiahnutie požadovaných účinkov.

Aj u autizmu je dôležité vždy začať s veľmi nízkou dávkou a postupom času ju postupne zvyšovať so súčasným sledovaním možných účinkov.

U dospievajúcich a dospelých osôb sa môžete riadiť našim odporúčaným dávkovaním CBD oleja. U detí je však potrebné dávkovanie upraviť najlepšie po konzultácii s pediatrom.  

V prípade autistických pacientov odporúčame začať s oveľa menšou dávkou, než si myslíte, že bude potrebné a potom ju pomaly postupne zvyšovať. Optimálna dávka je tá, pri ktorej dôjde k úľave od ťažkostí.

Autizmus patrí do skupiny neurologických porúch, pre ktoré je príznačná porucha autistického spektra, s ktorou súvisí celé spektrum porúch, ako napríklad Aspergerov syndróm, Angelmanov syndróm, Rettov syndróm či Syndróm Dup15q.

Všetky formy autizmu zahŕňajú určitý stupeň nedostatku kognitívneho vnímania, čo často ovplyvňuje komunikačné zručnosti a schopnosť pacienta fungovať v škole, v práci alebo v iných oblastiach života.

Zatiaľ čo autizmus sa často prejavuje kognitívnymi poruchami, v niektorých prípadoch ide najmä v prípadoch ASD stavov o „syndróm učenca“, kedy pacienti dosahujú extrémne výborné výsledky v matematike, prírodných vedách či umeleckých schopnostiach. Ľudia s týmto syndrómom majú často vynikajúcu (vizuálnu či sluchovú) pamäť.

Príznaky autizmu sa zvyčajne u jednotlivých ľudí odlišujú. V rámci poruchy autistického spektra sa zvyčajne objavujú príznaky ako napríklad ignorovanie alebo vyrušovanie, osamelé návyky, problémy s komunikáciou, netypické tóny hlasu, neschopnosť porozumieť ostatným ľuďom,  zvýšená citlivosť na svetlo alebo zvuky, podráždenosť, epileptické záchvaty (20-30% prípadov)

Príčinami autizmu môže byť infekčné ochorenie, podváha pri narodení, nízke hladiny tyroxínu u matky počas tehotenstva, autoimunitné ochorenia, nedostatok vitamínu D počas raného vývoja, otrava olovom alebo ortuťou, fetálny alkoholový syndróm.

Ako si vybrať správny CBD v prípade liečby autizmu?

Pri výbere CBD oleja je vždy dôležité hľadať kvalitné produkty a vyhýbať sa lacnejším a nekvalitne vyrobeným variantom, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Takéto extrakty CBD nemusia spoľahlivo liečiť dané ochorenie a môžu obsahovať škodlivé aditíva.

V prípade autizmu odporúčame vybrať si plnespektrálny extrakt, ktorý zahŕňa všetky ostatné kanabinoidy a terpény alebo CBD izolát.

Plnespektrálny extrakt obsahuje ďalšie látky a molekulové zlúčeniny, ktoré zvyšujú účinky CBD tým, že zlepšujú jeho vstrebávateľnosť a prechod cez hematoencefalickú bariéru.

CBD izoláty tieto ďalšie zložky síce neobsahujú, ale majú vyšší obsah podielu CBD. Väčšina výskumných štúdií v prípade liečby autizmu bola vykonávaná s použitím CBD izolátov.

Je tiež dôležité vyhýbať sa takým produktom, ktoré obsahujú THC. THC má opačný účinok ako CBD a môže ešte viac znížiť hladinu andamidov, čím sa môže u pacientov stav ešte zhoršiť. Preto je vždy potrebné skontrolovať koncentráciu THC v prípravku.